ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පුනරීක්ෂණ 2

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1wDehAU0eXWDCvNB2ebhjztNMhQW-1VmgxIYmwiyIJ6E/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக