ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය -පුනරීක්‍ෂණ 01

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1ZB4Op-_GtB8ElmY3yzekyXl8lLyquH4DhpKcuHfUS1E/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக