තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - පුනරීක්ෂණ 3

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - පුනරීක්ෂණ

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1_m51q68kZs4QnJTWEJhpLpk2GX4cXINBcfEVjuP_y6M/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக