තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - පුනරීක්ෂණ 2

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1JMj3JQJMF4LktYsmgidRy2W0Ws3Jo8KtvwYI-XPq_ws/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக