තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - පුනරීක්ෂණ 1

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு https://docs.google.com/forms/d/1uWIWHHZVK390MrGkk1kZcCrdPuZzkEiS_7zvm6ivUlo/viewform?edit_requested=true ஐ சொடுக்குக