තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත ආකෘතිය (Abstract model of information)

Click https://en.wikipedia.org/wiki/IPO_model link to open resource.