3ஆம் தவணை சகல பாடங்களுக்குமான வினாத்தாள்கள் மற்றும் புள்ளித்திட்டம்-2018(வடமாகாணம்)