තාප සංක්‍රමන ක්‍රම

තාප සංක්‍රමන ක්‍රම

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/content/sinhala/sg12/sal_phy/Physics_4.9.pdf ஐ சொடுக்குக