ගුත්තිල වෙණ නද (නැණස වැඩසටහන)

ගුත්තිල වෙණ නද (නැණස වැඩසටහන)