කුමටද සොබනියෙ කඳුළු සලන්නේ...

කුමටද සොබනියෙ කඳුළු සලන්නේ...