දත්ත පෙළගැස්වීම (sorting)

දත්ත පෙළගැස්වීම  (sorting)