தோல்வி அடைபவரே பெரிய வெற்றியாளராக உருவாவார். (ஜக் மா)

Jack Ma - Even A Failure Can Become A Huge Success