මැන්ඩලීනය භාවිතයෙන් ගී අනුවාදනයක්

මැන්ඩලීනය භාවිතයෙන් ගී අනුවාදනයක්