නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ...

නිම් හිම් සෙව්වා මා සසරේ...