முயற்சியாளரும் வணிகரும்

Businessman and Entrepreneur