முயற்சியாளர் என்பவர் யார்?

Who is an Entrepreneur ???