ශීර්ෂකය(Header) , පාදකය(Footer) සහ පිටු අංක ඇතුලත් කිරීම

ශීර්ෂකය(Header) , පාදකය(Footer) සහ පිටු අංක ඇතුලත් කිරීම