චිත්‍රක හැඩසව් ගැන්වීම(Formatting pictures)

චිත්‍රක හැඩසව් ගැන්වීම (Formatting pictures)