හැඩතල(shapes) සහ චිත්‍රක (pictures)එකතු කිරීම

හැඩතල(shapes) සහ චිත්‍රක(pictures) එකතු කිරීම