මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කර ගන්නේ කෙසේද?

මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කර ගන්නේ කෙසේද?