කදා ඇතුළු කිරීම, මකා දැමීම සහ එහා මෙහා ගෙන යාම

කදා ඇතුළු කිරීම, මකා දැමීම සහ එහා මෙහා ගෙන යාම