වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් යනු?

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් යනු?