මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු...

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු...