ஆங்கிலத்தில் மக்களை விபரித்தல்

Describing people in english