உரையாடலை எவ்வாறு முடிவுறுத்துவது?

How to END a conversation politely