සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට පළමුව කල යුතු ප්‍රථමාධාර

සර්පයෙකු දෂ්ට කල විට පළමුව කල යුතු ප්‍රථමාධාර