තණ නිල්ල දිගේ ඇදිලා යනවා

තණ නිල්ල දිගේ ඇදිලා යනවා