காந்தம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

காந்தம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?