ஒளியியல் நார்கள் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

ஒளியியல் நார்கள் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?