துளையிடும் கருவி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

துளையிடும் கருவி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?