கியர் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

கியர் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?