புகையிரதத் தண்டவாளத்தை ஒட்டுதல்

புகையிரதத் தண்டவாளத்தை ஒட்டுதல்