தங்கச் சங்கிலி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

தங்கச் சங்கிலி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?