வெள்ளி எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது?

வெள்ளி எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது?