அலுமினியம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

அலுமினியம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?