இரும்பு எவ்வாற பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது?

இரும்பு எவ்வாற பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது?