வைரங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது?

வைரங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது?