ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව ......

ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව ......

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/web/si/entertainment/songs/folk-poetry/784-ipal-pitin.html ஐ சொடுக்குக