ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව ......

ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව ......