ஆரம்ப குழந்தை வளர்ச்சியில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள்/ Factor affecting early childhood development

What influences Early Child Development?