எரிக் எரிக்சனின் 8 வளர்ச்சிக் கட்டங்கள்/ Eric Ericsson's 8 development phases