வைகோஸ்டியின் சமூக கலாச்சாரக் கோட்பாடு/Viagista's social culture theory