வன்முறையான நடத்தையை எவ்வாறு கையாள்வது?How to handle violent behavior?

How to Handle Violent Behavior