ஒளிக்கதிரும் ஒளிக்கற்றையும்

ஒளிக்கதிரும் ஒளிக்கற்றையும்