තේමා මිනුම් - (පරිමාව)

ඒකක

URL ஐ திறப்பதற்கு இணைப்பு http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/content/sinhala/maths/math2/index.html ஐ சொடுக்குக