மாதிரி வினாத்தாள் 7-2014-வலயக் கல்வி அலுவலகம் யாழ்ப்பாணம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TG11_His_MP7_2014_JaffnaZone.pdf ஐ சொடுக்குக

மாதிரி வினாத்தாள் 7-2014