மாதிரி வினாத்தாள் 1-2014-வலயக் கல்வி அலுவலகம் யாழ்ப்பாணம்

Click TG11_His_MP1_2014_JaffnaZone.pdf link to view the file.

மாதிரி வினாத்தாள்-2014