දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2011 - මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, පිටිපන, හෝමාගම.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2011 - මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, පිටිපන, හෝමාගම.

Click SG6_Bud_PP_T2_2011_MahindaRajapaksha.pdf link to view the file.