ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click sg10tim_SinLit.pdf link to view the file.