ගුරු මාර්ගෝපදේශය සහ විෂය නිර්දේශය

Click s10tim103.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය සහ විෂය නිර්දේශය